Sulinet

Kategória: , , , , Tananyagtípus: feladatok, játékok, online feladatok, hanganyagokNyelvi készség szerint: kommunikáció, nyelvtan, szövegértés, szövegalkotás, szókincs, helyesírás Weboldal: https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom

A honlapon online feladatok találhatóak, melyek a tananyag feldolgozását, elmélyítését segítik. Két nagy kategóriában találhatóak feladatok: Irodalom és Magyar nyelv. Ezeken belül a feladatok iskolai szintekhez, osztályokhoz vannak rendelve. A honlapon a 9-12. Osztályok számára is vannak tananyagok, fakultatív rendszerben tanulók az 5-8. osztályokhoz rendelt tananyagból is válogathatnak.

1. osztály:

 • Szó és betű: olvasás és írásgyakorlatok
 • Nyelvtan és irodalom: szavak, rövid szövegek, ismeretterjesztő szövegek (feliratok, viccek, játékok), sok-sok mondóka, versek és verses mesék

2. osztály:

 • Olvasás-irodalom: mesék (népmese, tréfásmese, állatmese stb.) és versek, ill. ezekhez kapcsolódó feladatok, egyszerű és összetett mondatok
 • Nyelvtan: szótag, szó, szótő és toldalék, kiejtéstől eltérő helyesrású szavak

3. osztály:

 • Olvasás-irodalom: mesék és versek, szólások, közmondások, találós kérdések
 • Fogalmazás: a szöveg, a cím, elbeszélés, mese jellemzői, monda jellemzői
 • Nyelvtan: kijelentő, kérdő, felkiáltó, óhajtó és felszólító mondat, rokon és ellentétes értelmű szavak, igenév

4. osztály:

 • Fogalmazás: elbeszélő és leíró fogalmazás
 • Nyelvtan: a szöveg, mondatrészek, szótagolás, elválasztás, ragos fűnevek, alanyi és tárgyas igeragozás, szófajok

5. osztály:

 • Irodalom: mese, mítosz, monda, János Vitéz, A Pál utcai fiúk, a novella, a paródia, ritmus, költői képek
 • Nyelvtan: beszéd és nyelv, írástörténet, a szó alakja és jelentése, szólások, szóképek stb.

6. osztály:

 • Irodalom: mondák, regék, balladák (Ludas Matyi, Szép Ilonka, Toldi), vers, szimbólumok, időmértékes verselés
 • Nyelvtan: a jelek (szóalak és jelentés, jelrendszerek, ikonok, egyezményes jelek), szófajok,

7. osztály:

 • Irodalom: ritmus, munkadalok, mondókák, epigramma, lírai allegória, tájleíró költészet, mítosz, mese, legenda, emlékirat, novella stb.

8. osztály:

 • Irodalom: verses epika, regény, dráma stb.